Намерете ни в Facebook
Facebook
02/ 980 18 30, 0889 93 6282
info@prostudio.bg
Mail

Общи условия Central Admin

1. Дефиниции
"Споразумение" означава договорът, сключен между Възложител и Изпълнител, когато Възложителят използва дадена Услуга на Простудио ЕООД или прави Поръчка за такава Услуга.

"Съдържание" означава данни и информация, предоставяни, показвани, излъчвани или предавани във връзка с използването на Услугата от страна на Възложителя, независимо дали произхождат от Възложителя, негови потребители или други лица.

"Обобщени данни" означава данни и информация, включително, но не само, мрежови трафик, лог-файлове на сървъри или други атрибути, които са били изчислени или получени от използването на Услуги на Изпълнителя.

"Поръчка" означава споразумението, указващо закупуването на дадена Услуга.

"Услуга(и)" означава характеристики, функционалност и други услуги, предлагани от Простудио ЕООД като част от предлаганите от него продукти.

"Изпълнител” означава Простудио ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. Цар Иван Шишман 3, или неговите дъщерни дружества, с които сключвате договор.

"Възложител” означава дружеството или друго юридическо лице, за което приемате това Споразумение, и Свързаните лица на това дружество или лице, посочени в Поръчката.

2. Предоставяне на услуги
2.1. Услуга Central Admin - Функционалности по предаване, съхранение(кеширане) в облачно пространство, доставяне и излъчване на съдържание, които се предлагат по посочената цена в сключения договор между страните.

2.2. Наличност (SLA) - Мрежата за доставяне на съдържание на Простудио ЕООД ще бъде достъпна за потребителите на интернет поне на 99,99%.

2.3. Техническа поддръжка - Простудио ЕООД ще предоставя специфична техническа поддръжка в рамките на редовното работно време, в зависимост от закупената Услугата и може да начислява допълнителни такси за поддръжка, която надхвърля основната поддръжка.

3. Документи и задължения
3.1 Всяко възлагане на поръчка представлява отделно и независимо Споразумение. Използването на дадена Услуга означава, че сте съгласни да спазвате настоящите Общи условия, както и допълнителните условия, част от съответната Услуга. Всяка Поръчка се подчинява на разпоредбите на документите, които я уреждат, в сила към момента на подаване на Поръчката или използване на Услугата, в зависимост от това кое от двете събития настъпи първо. За последващи Поръчки, всички по-рано подадени Поръчки, които все още са в сила, се уреждат от версията на регламентиращите документи, преобладаваща към момента на подаване на последващата Поръчка.

3.2 Възложителят носи пълната отговорност за адекватната сигурност, защита и архивиране на Съдържание и технологиите на Възложителя. Изпълнителят не носи отговорност при искове или настъпили загуби или пропуснати ползи, свързани със Съдържание или технология на Възложителя, причинени пряко или непряко от Възложителя или други лица. Възложителят носи отговорност за цялото публикувано Съдържание и за дейността, която се извършва от него или от оторизирани или неоторизирани потребители.

3.3 Изпълнителят осигурява поддръжка за Услугата, включително предоставяне на корекции на грешки и актуализации, в съответствие със съответното SLA (ако има такова).

4. Срокове, плащания, промени
4.1 Срок. Освен ако не е уговорено друго в писмена форма, настоящите Общи условия влизат в сила на датата, на която Услугата е поръчана и остава в пълна сила и действие до прекратяването му. Продължителността на дадена Услуга ("Срок") се посочва в Поръчката.

4.2 Плащания. Изпълнителят приема плащане чрез банкови преводи. Разходите за използване на услуги на Изпълнителя отразяват текущите цени, описани в страница за ценообразуване на Изпълнителя или в предоставяните от Изпълнителя оферти по и-мейл. Условията на фактуриране се основават на модела на плащане в зависимост от хода на работата. Освен ако не е посочено друго в Поръчката, плащането на всички такси е дължимо на датата на фактура ("Дата на плащане").

4.3. Промени (надграждане/понижаване). Възложителят може да прави промени в Поръчка по всяко време на Срока чрез Контролния панел на Простудио ЕООД или писмено - след изпращане на и-мейл до support@travel-b2b.com. Възложителят упълномощава Изпълнителя да начислява допълнителни или увеличени такси, произтичащи от промяна или надграждане към начина на плащане на Възложителя. Не се възстановяват вече заплатени суми, ако отмените или понижите нивото на Услуга. Промоции може да не се прилагат повече, ако Възложителят надстрои или промени закупената Услуга.

4.4. Преустановяване. При изискуемо, но неплатено плащане, Услугите биват временно спирани. Временното спиране води до загуба на Услугата и може да доведе до загуба на зададени от Възложителя настройки, системни изображения или данни от системата на Изпълнителя. За да се избегне ненужно прекъсване на Услугата, Изпълнителят може, но не е длъжен, да уведомява Възложителя преди спирането на Услугата поради неплащане. Услугите могат да бъдат възстановени след получаване на просроченото плащане. По време на периода на спиране на Услугите Възложителят ще продължи да бъдете таксуван, докато Поръчката не бъде прекратена.

5. Прекратяване
5.1 Изпълнителят не предоставя възстановявания за неизползвана честотна лента или неизползвани Услуги. Услугите се предоставят до края на напълно платения срок. Възложителят може да прекрати Поръчка предварително по всяко време.

5.2 Изпълнителят може да прекрати изцяло или частично закупена Услуга незабавно поради: (i) предоставяне на неточна или непълна информация; (ii) липса на приемлив начин на плащане; (iii) неплащане на всяка фактура на датата на падежа; (iv) използване на Услугите в нарушение на Споразумението; (v) спиране на Поръчката за 2 или повече дни; или (vi) всяко нарушение на Споразумението или на някоя негова част. Изпълнителят ще предостави писмено уведомление за прекратяване, освен ако по негова преценка не е необходимо по-кратко уведомление поради потенциални оперативни, правни рискове или рискове за сигурността. Прекратяването може да доведе до изтриване на акаунт на Възложителя и свързаните с него данни. Изпълнителят не предоставя възстановяване на суми за частично предоставените Услуги или неизползван трафик.

5.3. Изпълнителят може да прехвърли изпълнението на закупени Услуги по всяко време и без да уведомява Възложителя. Възложителят няма право да преотстъпва закупените Услуги, както и настоящото споразумение без предварителното писмено съгласие на Изпълнителя. Настоящите Общи условия са обвързващи и в полза на Възложителя и Изпълнителя (Простудио ЕООД), както и на техните наследници и съответно правоприемници.

6. Авторски права и други права на интелектуална собственост
6.1 Права на собственост, лиценз и използване на Възложителя. Съществуващите права върху интелектуална собственост остават на Възложителя. Когато Възложителят възлага изпълнение на Услуги по извличане, предаване, съхраняване, излъчване и доставяне на Съдържание от уебсайтове на трети лица, последният декларира, че има валидно и законово правно основание за това и не нарушава права върху интелектуална собственост на трети лица. Възложителят носи цялата отговорност за законността, точността, качеството, целостта, надеждността, целесъобразността на използване на неговите обекти на интелектуалната собственост или на обекти на интелектуална собственост, принадлежащи на трети лица, които са част от Съдържанието, което се извлича, предава, съхранява, излъчва и доставя чрез Услугите. Изпълнителят не носи отговорност за извличаното, предаваното, съхраняваното, излъчваното и доставяното Съдържание от уебсайтове на трети лица, с които Изпълнителят не е в никакви правни отношения. Възложителят предоставя на Изпълнителя неизключителен, неотменим, безсрочен, напълно изплатен лиценз за достъп, съхранение, копиране, предаване и използване на Съдържанието във връзка с Услугите и за подобряване на Услугите, които Изпълнителят предоставя, и за подобряване или даване на възможност за свързани Услуги или за облагодетелстване на Възложителя и общността от клиенти на Изпълнителя, например чрез използване на логове или други данни за по-бързо и по-точно откриване на бъдещи атаки.

6.2. Всички данни, изходен код или информация, разработени, извлечени или предоставени от Изпълнителя или негови доставчици чрез предоставяне на Услугите, както и всяко ноу-хау, методологии или процеси, използвани от Изпълнителя за предоставяне на Услугите, включително, без ограничение, авторски права, търговски марки, патенти, търговски тайни и всякакви други права на собственост, присъщи на тях и свързани с тях, но с изключение на софтуер с отворен код, са изключителна собственост на Изпълнителя или негови доставчици. Обобщените данни са единствена и изключителна собственост на Изпълнителя.

6.3. Възложителят няма право да използва или да позволява на други лица да използват Услугата или която и да е част от нея по начин, за който не е предназначена, включително да модифицирате или променяте Услугата по какъвто и да е начин. Възложителят няма право, пряко или косвено, да извършва обратно инженерство, декомпилиране, разклоняване или друг опит за извличане на изходен код или други търговски тайни от Услугите или Уебсайта. Възложителят няма право да използва която и да е Услуга, надхвърляйки приемливите лимити на ресурсите, определени от Изпълнителя, които могат да включват, но не се ограничават до нива на използване на кеш, съотношение на RPS към Gbps, RPS bursts или брой сайтове на акаунт за доставка. Ограниченията на ресурсите за Възложителя се определят по усмотрение на Изпълнителя. Прекомерното използване може да доведе до спиране, прекратяване или допълнителни такси.

6.4. Домейнът www.prostudio.bg е собственост на Изпълнителя. Използването на домейн или фирмено наименование, пряко или косвено (като например, но не само чрез мета таговете и други техники за индексиране или търсене в интернет) без предварително писмено разрешение от Изпълнителя е забранено и се наказва според закона. Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на Изпълнителя са валидни за всички трети лица, независимо дали са имат достъп до Услуга, като при нарушение Изпълнителят има право на обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на третите лица.

6.5. Съгласно Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) Изпълнителят има право да предприеме действия по прекратяване на уебсайтове, обслужвани от него, за които е установено, че нарушават авторските права на трети страни.

6.5.1. Възложителят изрично потвърждава, че е запознат с тази разпоредба и се отказва от всякакви претенции, ако бъде ощетен от прилагането на тази разпоредба. Ако притежател на авторски права смята, че е налице нарушение на неговите авторски права на уебсайт, който се обслужваме, и притежателят на авторските права поиска от Изпълнителя да премахне уебсайта или да деактивира въпросния материал, Изпълнителят ще премахне уебсайта или ще деактивира материала, ако притежателят на авторските права предостави на Изпълнителя следната информация:

- Документ, удостоверяващ, че подателят на искането действа от името на лицето, за което се твърди, че е с нарушени авторски права;

- Идентификация на произведението, защитено с авторско право или, в случай на твърдяно нарушение на множество произведения, защитени с авторско право, представителен списък на тези произведения;

- Идентифициране на материала, за който се твърди, че нарушава или е обект на дейност, нарушаваща авторските права, и който следва да бъде премахнат или достъпът до който следва да бъде забранен, заедно с информация, която е достатъчна, за да ни позволи да открием материала;

- Информация за връзка с лицето, подало уведомлението;

- Заявление, че лицето, което подава уведомлението, има добросъвестно убеждение, че използването на материала по начина, по който се подава оплакването, не е разрешено от клиента на авторските права, неговия представител или закона.

7. Забранени действия
7.1. Изпълнителят има правото, но не и задължението, да преглежда и наблюдава цялото Съдържание, предоставено в неговата мрежа (сървър) и може при необходимост незабавно да предприеме коригиращи действия, включително премахване на цялото или част от Съдържанието на Възложителя, прекъсване на връзката или прекратяване на услугите, ако Възложителят или някой, който има достъп до негов акаунт или до сървърното пространство, се ангажира с някое от забранените използвания. С настоящото Възложителят се съгласява, че Изпълнителят няма да носи никаква отговорност пред Възложителя или който и да е негов клиент поради предприетите коригиращи действия (включително, без ограничение, прекъсване на Услугите).

7.2. Възложителят се съгласява да не фалшифицира, изопачава, премълчава или изтрива заглавията на съобщенията, информацията за обратна поща и/или адресите на интернет протоколите, за да прикрива или погрешно да идентифицира произхода на което и да е съобщение или да препродава услуги на когото и да е, който се занимава с такова поведение.

7.3. Използването на Услугите за създаване или изпращане на злонамерен, разрушителен или друг увреждащ код, примери за които включват, но не се ограничават до вируси, червеи и троянски коне, или за пинг, наводняване или бомбардиране на пощата, или за участие в атаки за отказ на услуга, е забранено и представлява нарушение на Общите условия. Възложителят се съгласява да не участва в никакви други дейности, които имат за цел да нарушават или да попречат на възможността на други лица да използват ефективно Услугите (или всяка свързана мрежа, система, услуга или оборудване).

7.4. Възложителят се съгласява да не извършва и да не насърчава никакви дейности по "хакерство" и се съгласява, че "хакерството", както е определено тук, включва, но не се ограничава до следните дейности: незаконен или без разрешение, достъп до компютри, акаунти или мрежи, проникване или опит за проникване в мерките за сигурност, сканиране на портове, скрито сканиране и други дейности, предназначени да подпомогнат злонамерено или неоторизирано хакерство или кракване. Всяка подобна дейност от страна на Възложителя е съществено нарушение на настоящите Общи условия.

7.5. Използването на Услугите за съхраняване, публикуване, показване, предаване, рекламиране или предоставяне по друг начин на детска порнография е забранено. Изпълнителят ще уведоми, както се изисква от закона, правоприлагащите органи, когато узнае за наличието на детска порнография при предаване чрез Услугите.

7.6. Забранено е използването на Услугите за извършване на дейности, които Изпълнителят по свое усмотрение определя като незаконни или за които по негово мнение и преценка имат вероятност да бъдат определени като незаконни. Такива незаконни или потенциално незаконни дейности включват, но не се ограничават до съхраняване, публикуване, показване, предаване или предоставяне по друг начин на информация за схеми на Понци(Ponzi) или пирамиди, информация за пароли и кракване, измамно зареждане на кредитни карти или показване на информация за кредитни карти или друга лична информация на трети лица без тяхното съгласие, както и неспазване на приложимите закони за поверителност онлайн. Изпълнителят ще сътрудничи изцяло на съответните правоприлагащи органи във връзка с всички незаконни дейности, извършвани във или чрез Услугите.

7.7. Забранено е извършването на каквато и да е дейност, която по преценка на Изпълнителя нарушава, пречи или вреди (или заплашва да наруши, пречи или вреди) на Услугите, бизнеса, операциите, репутацията, добрата репутация, Клиенти на Изпълнителя и/или отношенията на Изпълнителя с Клиентите, или способността на такива Клиенти да използват ефективно Услугите. Такива забранени дейности включват предоставянето на всякакви програми, продукти или услуги, които са предназначени или могат да бъдат използвани за нарушаване на настоящите Общи условия. Неспособността на Възложителя да сътрудничи на Изпълнителя при коригирането или предотвратяването на нарушения на настоящите Общи условия от страна на или в резултат на дейността на клиент на Възложителя е нарушение на Общите условия.

7.8. Използването на Услугите за съхраняване, публикуване, предаване, показване или предоставяне по друг начин на неприличен, клеветнически, тормозещ, обиден или заплашителен език е забранено.

8. Конфиденциалност
8.1 "Конфиденциална информация" означава цялата информация, разкрита от една от страните на другата страна, независимо дали устно или писмено, която е определена като поверителна или която, съгласно нейните обичайни характеристики, би трябвало да се разбира като поверителна предвид естеството на информацията и обстоятелствата на разкриването. Конфиденциална информация на Възложителя включва неговото Съдържание; Конфиденциална информация на Изпълнителя включва неговите Услугите и материали; а Конфиденциалната информация на всяка от страните включва условията на настоящите Общите условия, сключеното Споразумение и всички Формуляри за поръчка (включително ценообразуването), както и бизнес и маркетингови планове, технологии и техническа информация, продуктови планове и проекти и бизнес процеси. Конфиденциалната информация не включва информация, която: (i) е независимо разработена от получаващата страна; или (ii) е законно получена от получаващата страна без задължение да я пази в тайна; или (iii) става общодостъпна за обществеността, освен чрез нарушаване на настоящото Споразумение.

8.2. Всяка от страните се задължава да полага степен на грижа, каквато полага за защита на поверителността на собствената си поверителна информация от подобен вид, при достъп и използване на Конфиденциална информация на другата страна (не по-малко от разумна грижа). Конфиденциалната информация трябва да: (i) се пази в тайна; (ii) се използва само за целите на Споразумението и използването на Услугите; и (iii) да не се разкрива, освен на служителите, агентите и изпълнителите на получаващата страна, които имат нужда да знаят (при условие че тези агенти и изпълнители не са преки конкуренти на никоя от страните и се съгласят писмено с ограниченията за използване и разкриване, които са толкова рестриктивни, колкото този член), или доколкото се изисква от закона (при условие че разкриващата страна е уведомена своевременно, доколкото това е практически възможно).

9. Отказ от гаранции и от отговорност
9.1. Услугите на Изпълнителя се предоставят "както са" и изключват всякакви гаранции. Изпълнителят не дава никакви изрични, подразбиращи се, законови или други гаранции по отношение на Услугите или тяхното функциониране, както и по отношение на съдържанието, услугите или продуктите на сайта. Изпълнителят изрично се отказва от всички подразбиращи се гаранции, включително всички подразбиращи се гаранции за продаваемост, надеждност, точност, годност за определени цели в максималната степен, позволена от приложимото законодателство. Изпълнителят не гарантира, че Услугата ще бъде без дефекти, непрекъснати или без грешки и последният няма да носи отговорност за каквито и да било щети, произтичащи от използването на Услугата. Всяка от страните се отказва от всякаква отговорност и задължения за обезщетение за всякакви вреди или щети, причинени от доставчици на услуги на трети страни. Изпълнителят не носи отговорност за кражба на честотни ленти, denial of service атаки или други злонамерени действия, причинени от трети страни.

9.2. Изпълнителят не носи отговорност за Съдържанието, което преминава и се съхранява на и се излъчва чрез негови сървъри(мрежа), при изпълнение на която и да е от предлаганите Услуги, включително Услугата Central Admin. Изпълнителят не носи отговорност за съдържанието на каквито и да било данни, прехвърлени към или от Възложителя или съхранени от Възложителя или от някой от клиентите на Възложителя при изпълнението Услугите.

9.3. Възложителят се съгласява, че използването на Услугите и разчитането на информацията, предоставена от Изпълнителя, са изцяло на негов риск. Изпълнителят не упражнява контрол и не нос отговорност за съдържанието на данните, скриптовете или другата информация, преминаваща през хост компютрите, мрежовите хъбове и точките на присъствие на Изпълнителя или интернет.

9.4. Никакъв устен съвет или писмена информация, предоставена от служители, клиенти или агенти на Изпълнителя, не създава гаранция. Нито Възложителят или който и да е от неговите клиенти, служители или агенти не може и не следва да разчита на такава информация или съвет.

9.5. Изпълнителят не носи отговорност за забавяне на изпълнението или неизпълнение на задълженията си по настоящите Общи условия, доколкото забавянето или неизпълнението са резултат от причини, произтичащи от непреодолими и непредвидими обстоятелства(форсмажор). Въпреки това, за да бъде оправдана за забавяне или неизпълнение, Изпълнителят ще положи дължимата грижа за отстраняване на причините за забавянето или неизпълнението.

10. Обезщетения
10.1. Възложителят се съгласява да обезщети Изпълнителя и да предпазва Изпълнителя, негови служители, директори, дъщерни дружества, филиали, агенти и изпълнители от всякакви искове, претенции, щети, загуби, отговорности, производства или действия от трети лица, включително адвокатски хонорари, произтичащи от следните действия на Възложителя:

    • използване или свързване с Услугата;

    • нарушаване на Споразумението или правата на други лица; или Съдържание на Възложителя.

10.2. Условията на този раздел остават в сила след всяко прекратяване на настоящото споразумение.

10.3. Възложителят се съгласява, че нито Изпълнителят, нито който и да е от служителите, Клиентите или агентите на Изпълнителя ще бъде държани отговорни или задължени за ситуации, в които Услугите са достъпни за трети лица чрез незаконни или по друг начин неразрешени средства, включително ситуации, в които такива данни са достъпни чрез използване на пропуски в сигурността, слабости или недостатъци (независимо дали са известни или неизвестни на Простудио ЕООД към момента), които могат да съществуват в Услугите или в оборудването, използвано за предоставяне на Услугите.

10.4. При никакви обстоятелства, включително по небрежност, Изпълнителят или който и да е от служителите, Клиентите или агентите на Изпълнителя не носи отговорност за каквито и да е непреки, случайни, специални, последващи или наказателни щети, или загуба на печалби, приходи, данни или използване от Възложителя, клиентите или посредниците на Възложителя или която и да е друга трета страна, независимо дали става въпрос за действие по договор или деликт, дори ако Изпълнителят е бил уведомен за възможността за такива щети. Нито едно лице от Простудио ЕООД не носи отговорност пред Възложителя, клиентите или посредниците на Възложителя или която и да е друга трета страна, за загуби или щети, които произтичат или за които се твърди, че са произтекли от използването или невъзможността за използване на Услугите, или които са резултат от грешки, пропуски, прекъсвания, изтриване на файлове, загуба на данни, грешки, вируси, дефекти, забавяния в операциите или предаването, или каквато и да е невъзможност за изпълнение, независимо дали са причинени от природни бедствия, комуникационни сривове, кражба, унищожаване или неоторизиран достъп до записи, програми, оборудване или услуги на Изпълнителя.

10.5. Независимо от каквото и да е противно в настоящото Споразумение, максималната отговорност на Изпълнителя по настоящите Общи условия за всички щети, загуби, разходи и причини за искове от всякакви и всички искове, независимо от правната теория или естеството на причината за иска, не може да надвишава действителната сума в лева, платена от Клиента за Услугите, които са довели до такива щети, загуби и причини за искове през дванадесет (12) месечния период преди датата на възникване на причината за иска или настъпване на вредата или загубата.

10.6. Възложителят разбира, признава и се съгласява, че ако Изпълнителят предприеме някакво коригиращо действие, съгласно настоящите Общи условия поради действия на Възложителя или клиенти, агенти или посредници на Възложителя, това коригиращо действие може да се отрази неблагоприятно на други клиентите на Възложителя. Възложителят се съгласява, че Изпълнителят няма да носи отговорност пред Възложителя, който и да е от клиентите, агентите или посредниците на Възложителя поради такива коригиращи действия.

10.7. Това ограничаване на отговорността отразява информирано и доброволно разпределение на рисковете между страните и се отнася за известни и неизвестни рискове, които могат да съществуват във връзка с това Споразумение. Условията на този раздел остават в сила след всяко прекратяване на настоящото Споразумение.

11. Съответствие със законите
11.1. Всяка страна е отговорна за спазването на: (i) приложимите към нейния бизнес закони и разпоредби; и (ii) закони и разпоредби за внос, износ и икономически санкции, включително тези, които забраняват или ограничават износа, експорта или трансфера на продукти, технологии, услуги или данни, пряко или непряко, към или за определени държави, крайна употреба или крайни потребители. Възложителят носи отговорност за използването от негова страна на Услуги на Изпълнителя, както и продуктите и услугите на трети страни. Като условие за използване на дадена Услуга Възложителят гарантира, че няма да използва Услугата за цели, които са незаконни или забранени от настоящите Общи условия.

11.2. Ако някоя от клаузите на настоящите Общи условия бъде призната от съд с компетентна юрисдикция за недействителна и съответно неприложима, останалата част от Общите условия остава в пълна сила и действие.

12. Допълнителни правила и условия
12.1 Настоящите Общи условия може да бъде изменяни по всяко време по преценка на Изпълнителя чрез публикуване на промените на Уебсайта, за което Възложителят ще бъде уведомен предварително с 30-дневно предизвестие. Актуализациите на настоящите Общи условия са задължителни от датата на влизане в сила. Продължаването на използването на Услугата за повече от тридесет дни след такива промени означава съгласие с промените. Ако Възложителят не е съгласен с такава промяна в Общи условия, можете да анулира Поръчката, без да дължите неустойки в съответствие с Раздел 4.1.

12.2 В случай, че страните не могат да разрешат възникнал спор помежду си по извънсъдебен ред, компетентен да се произнесе ще бъде компетентния български съд при приложение на съответните норми на българското право.

12.3 Изпълнителят и Възложителят се съгласяват, че между тях не съществуват никакви отношения на съвместно предприятие, партньорство, заетост или посредничество в резултат на настоящото Споразумение или използването на Услугите. Възложителят се съгласява, че Изпълнителят може публично да посочи Възложителят като клиент на Услугите в рекламна или маркетингова комуникация.

12.4 Ако Възложителят, негови клиенти или крайни потребители разкрият на Изпълнителя каквито и да било лични данни, Възложителят (i) се съгласява, че Изпълнителят, негови доставчици и свързани лица могат да съхраняват, обработват и използват тези лични данни в съответствие с приложимите закони и разпоредби за целите на предоставянето на Услугите или за цели, свързани с предмета на взаимоотношенията между страните; (ii) потвърждава, че това използване и обработване може да включва прехвърляне на такива лични данни на доставчици и филиали на Изпълнителя по целия свят и/или съхранение в местна или чуждестранна база данни; (iii) приема, че ще получи всички необходими съгласия за такова обработване от субектите на данни; и (iv) приема, че Изпълнителят, негови доставчици и филиали няма да носят отговорност за вреди, причинени от обработването, прехвърлянето или съхранението на каквито и да било лични данни.

12.5. Възложителят се съгласява, че Изпълнителят може да използва доставчици и хостинг партньори от трети страни, за да осигури необходимия хардуер, софтуер, мрежи, съхранение и свързаните с тях технологии, необходими за функционирането на Услугата. Възложителят се съгласява, че Изпълнителят няма да носи отговорност за каквито и да било вреди, причинени от това.

12.6 Пропускът на някоя от страните да упражни или наложи някое право или разпоредба на настоящите Общи условия не представлява отказ от такова право или разпоредба. Настоящите Общи условия представляват цялото споразумение между Възложителя и Изпълнителя и уреждат използването на Услугата от страна на Възложителя, като отменя всички предишни споразумения между Възложителя и Изпълнителя. Всякакви устни изявления или изменения, свързани с настоящите Условия и предлаганите от Изпълнителя Услуги, нямат сила или ефект, освен ако не се съдържат в последващо писмено изменение, подписано от страните.

12.7. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия е незаконна, невалидна или неприложима, то тази разпоредба се счита за отделена от останалите разпоредби и не засяга тяхната валидност и приложимост. Ако някоя от страните не настоява за изпълнението на някоя от разпоредбите на Общите условия, това няма да засегне валидността или изпълнимостта, нито ще бъде отказ от бъдещо изпълнение на някоя от разпоредбите на Общите условия.

12.8. Разпоредбите на раздели 5, 6, 7, 8, 9 и 10.2, както и всички други разпоредби, съдържащи се в настоящите Общи условия, които поради своето естество или действие се изискват или са предназначени да бъдат спазвани след прекратяването на настоящото споразумение, ще останат в сила след прекратяването и ще продължат да бъдат задължителни.